Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Spirituális Ősrobbanás

2019.

 

A Civil Megújulási Mozgalom

működési rendje.

A mozgalom csupán az egyes emberek nyitott kapcsolati hálója. Fontos kihangsúlyozni, hogy csupán hálóról van szó, és nem hálózatról.

 

Miben különbözik a háló, egy hálózattól?

 

A különbség nagyon egyszerű. A kapcsolati hálóra csatlakozók teljesen szabadon olyan kérdéseket vetnek fel, és beszélnek meg egymással, mely kérdésekre kapott válaszok során lényegében egymástól tanulva válaszokat kapnak gondjaik megoldására bármiféle kényszerű, vagy önkéntes kötelezettség vállalás nélkül.

 

A háló dinamikusan változó részvételi kötöttségektől mentesen működő magánemberek kapcsolati hálója. Szükségszerűen hol létrejön, hol elhal rövidebb, vagy hosszabb időre. A hálózathoz annyi köze van csupán, hogy az Internet hálózatának használatával működik, nem személyes találkozók alkalmával.

 

Kérdések felvetésére mindenkinek joga van. Megválaszolása a felvetés időbeli sorrendisége alapján történik.

 

Működési rendjét csupán alapvető morális rendszabályok határozzák meg, mely szabályok betartása minden résztvevőre általános érvényességgel kötelező. A morális rendszabályok megsértői esetében a kapcsolati hálóhoz történő csatlakozási lehetőség megszűnik.

 

A Civil Megújulási Mozgalom

Felhívása

 

A mozgalom mint az egyes emberek nyitott kapcsolati hálója soha sem alakul át semmilyen szervezetté, mert nem akar semmiféle hatalmat megszerezni az emberek felett.

Csupán szabad döntési jogot akar a saját településén arra, hogy a befizetett adóforintjai az általános közérdeknek megfelelően – hasznosan legyenek felhasználva.

 

A 2019. évi önkormányzati választásokon ezért szavazatával kizárólag olyan független önkormányzati képviselő jelöltet támogat, aki a választásokat követő időszakban létrehozza a jelenlegi önkormányzatok új fejlettebb rendszerét, melynek megnevezése:

 

Civil Egységkormányzati Rendszer

(CER)

 

A CER létrejöttével, a Mozgalom automatikusan jogilag is az új önkormányzati rendszer részeként már  családképviselők hálózataként működik tovább.

 

Kérjük ezért a választáson jelöltet állító magán, vagy állami társadalmi szervezet vezetőit, hogy vegyék fel a kapcsolatot a mozgalom szervezőjével  a gyakorlati megvalósítás érdekében.

A Mozgalom olyan választási szövetséget tart szükségesnek létrehozni, mely szövetség tagjai a választásokat követően országos szinten létrehozzák a

Települések Egységkormányzati Szövetségét

(TESZ).

A TESZ feladata: olyan új kormányzati rendszer létrehozása, melynek működése a Szabad Együttműködés  Rendszerén (SZER) alapul.

Részletek megismerése kapcsolatfelvételt követően lehetséges kiválasztott szervezetek megkeresését követően. 

          

                    Magunkért vagyunk egyenként egységben!             

         KATTINTS A "MI CIVILEK" NYOMÓGOMBRA!

 

A Civil Megújulási Program alapdokumentumai.

 

1. Civil összefogás. Az összefogás fogalma, és etikai alapkövetelményei. (Egy oldal).

2. A Civil Társadalom Politika (CTP) fogalma, cselekvési terve. (Három oldal).

3. A Civilizált Európa Demokratikus Alaptörvénye (CEDA) folyamatosan bővülő oldalszámmal.

 

 

       A Civilizált Európa Demokratikus Alaptörvénye.

  (CEDA)

   

  Bevezető

 

A CEDA a civilizált társadalomban élő civil állampolgárok alapvető veleszületett jogainak alapdokumentuma, mely a civil társadalom értékteremtő, és értékmegőrző cselekvési tevékenységének fenntarthatóságát megalapozó jogvédelmi eszköz.

A CEDA alapvető kiegyensúlyozó feltétel az állampolgárok, és közösségeinek bármely hatalom fenntarthatóságot veszélyeztető erőszakos érdekérvényesítő cselekedeteivel szemben. Az értékteremtés, és megőrzés a fejlődés alapfeltételei.

A CEDA paragrafusaiban megfogalmazottak értelmezése, használata a jogban hét – I. Alaptörvények; II. Alapfogalmak; III. Alapelvek IV. Alapigazságok V. Alapvető jogok; VI. Alapvető képességek; VII. Alapvető követelmények; – fejezetre bontva csak az ott megfogalmazottak egységes figyelembevételével lehetséges.

A CEDA azt határozza meg, hogy mik az alapvető jogaim – melyek az alapvető feltételei jogaim érvényesítésének –. (Alapvető feltételek: morális rendszabályokba foglalt rendeletek.

Morális rendszabály: alapvető törvények iránti elkötelezettséget megfogalmazó alapkövetelmény).

Szövegmagyarázat: A CEDA nem a tagállamok kormányainak államigazgatási irányító tevékenysége során megalkotott társadalmi törvényekbe (Alkotmányba) foglalt jogszabályalkotói tevékenységét írja elő, hanem csupán előfeltételként annak alapvető törvények általi kiegyensúlyozására szolgál.

A tőke erőszakos „kultúrazabáló” érdekeinek megfékezése a CEDA nélkül lehetetlen. Az állampolgárok adóiból képzett közösségi tőke kizárólag az állampolgárok érdekeinek, és értékeinek összhangja esetén használható fel. Ez az összhang a gyakorlati életben a civil társadalom integrációja (CTI) megvalósításával érhető el.

 

Fenti dokumentumok szerzői jogvédelem alatt állnak. Megismerésük csak a szerző hozzájárulása esetén lehetséges.

2019. június 07.

 

 

_________________________________________________________

 

A CSALÁDKÉPVISELŐK KÖZÖSSÉGE  BEMUTATÁSA

 

CSALÁDKÉPVISELŐK

A  KR. E. 6000–3500 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

 

 

A legfontosabb, amit a CSKH-ról tudni kell:

 

 

 A közösség nem szervezet, hanem egy nyitott kapcsolati háló. Ebben a kapcsolati hálóban az egyes kapcsolódó személyek egy vagy több személyt például családot, illetve egyéb szervezetet képviselve csupán egy megvalósítandó hálózat csomópontjai.

 

Úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint az emberi szervezetben lévő idegsejtmagok.

Ezzel tehát az emberi társadalomban az „ideghálózat” szerepét töltik be.

 

Ezért a Család-képviselők Közössége 

 

SOHA SEM ALAKUL ÁT SZERVEZETTÉ!

 

Kapcsolódik azonban több olyan különböző társadalmi szervezethez, melyek vállalják:

1. A család-képviselők által megrendelt szolgáltatások elvégzését, például:

 

2. konkrét javaslatok, elképzelések, célok, gyakorlati megvalósításának megszervezését, valamint

 

3. vállalják azok kivitelezésének irányítását, és egyben hozzájárulnak a család-képviselők kapcsolati hálójának fejlődéséhez is.

 

A Család-képviselők közösségének fő célja tehát, hogy  megteremtse az egyes ember, a családok mint megrendelők és az irányítást, vezetést vállalók, mint kivitelező munkavállalók között a kapcsolatot.

 

 

                     Társadalmi megrendelés/1

 

A Család-képviselők Közösségének célja, hogy megteremtse a lehetőséget a családok véleményének, szabad döntési jogának, nyilvános és hatékony érvényesítésére, érdekeinek intézményes védelmére.

Társadalmi megrendelésünkben -célunk megvalósíthatósága érdekében-, feltételként, az alábbiak figyelembevételét tartjuk szükségesnek.

Nézetünk szerint, a jelenlegi pártrendszeren alapuló társadalomirányítás, egyértelmű hatalomkoncentrációt eredményez. Így az ellenérdekelt érdekcsoportoknak, a hatalom megszerzéséért folytatott, és véget nem érő küzdelmei, a családok életminőségének és életfeltételeinek, látványos hanyatlását eredményezi. Nem jó megoldás, a mindenkori hatalommal szemben, civil társadalmi csoportok, szervezetek, hatalmi ellensúlyként való felállítása sem, hiszen a szembenállás, konfrontáció, hasonló örökös elvi harcokat eredményezne. Nem kívánunk senki és semmi ellen küzdeni. Helyette, az alábbi megoldást szeretnénk megvalósítani, mely értelmes alkotó tevékenységre és összefogásra ösztönöz, nem egymás elleni küzdelemre.

Fentiek alapján a Családképviselők Közössége megrendeli, a jelenlegi államrendszer korrekcióját. A korrekciót csak abban az esetben tudjuk elfogadni, amennyiben a társadalmat felépítő irányító és döntési rendszerelemek közé beépülnek, a rendszer szabályozhatóságát biztosító, pozitív és negatív visszacsatolási lehetőségek.

 

 

 

Alábbi megrendelésünk részét képezi, az 1. és 2. pontokban megfogalmazott jogi fogalmak, alkotmányos jogként való rögzítése.

 

 

A hatalom-koncentráció, a döntési és irányítási jog együttes birtoklása által valósul meg. Ezért kívánatos, hogy a kétféle jog közül, a döntési jog mindenkit megillessen, nem csak választott képviselőket.

1.  A döntés joga, alapvető létjog (törvény). A társadalom létalapja a Család. Család nélkül társadalom nem létezhet. A létezésen alapuló döntési joga, eredendően minden élőlénynek van, tehát az embernek is.

Az ember eredendő, egyetemes joga önfenntartása függetlenül attól, hogy eredendően jónak vagy rossznak született-e. Természetes törekvése a szenvedés elkerülése, illetve az élvezetek megszerzése.

/cikkek/az-emberi-termeszet

 

 Mivel minden ember saját életének, létének a tulajdonosa, úgy is mondhatjuk, hogy a magántulajdona a saját léte, így a család is, csak magántulajdonként létezhet.

A tulajdonjog, döntési jogosultságot biztosít.

Kiskorú gyermeket nevelő családokban, a saját családjuknak a szülők a tulajdonosai, tehát a döntési és érdekeik képviseleti joga a szülőké.  Ezzel a joggal addig élhetnek, amíg egyéni érdekeik érvényesítése során, össztársadalmi érdeket is szolgálnak.

A magántulajdonú családok által létrehozott közösség, mint például egy település: közösségi magántulajdon. Röviden köztulajdon.

 

 Előbbiekből következik, hogy a köztulajdon felett, a Családoknak alapvető joga, a döntés jogának megtartása.


2. Az irányítási jog, önkéntes kötelezettségvállalás. Több kötelezettség vállalása, több jogosultságot von maga után. Az emberi tudat fejlődésével, a vállalt egyre több kötelezettség, egyre nagyobb mélységben ad lehetőséget az egyre több jog gyakorlására.

 

 

A fenti fogalmak bevezetésének szükségességét, az
alábbiak indokolják:

 

Amennyiben az irányítási jog kizárólagos döntési joggal párosul, abban az esetben sérül a szabad döntési jog mint alapvető természeti törvény, ami korlátlan hatalomkoncentrációhoz, és erőszakos érdekérvényesítéshez vezet.  A létjogot, egy ember, vagy egy szűk érdekcsoport kezébe központosítva, lehetőség teremtődik  arra, hogy megfossza a családokat a szabad döntési joguktól. Ezzel lényegében a köztulajdont saját magántulajdonaként kezeli, a családokat pedig csupán választópolgárként, melyek felett egyedüli jogosultként gyakorol hatalmat. Ez az állapot természetellenes. Az ilyen módon irányított,  társadalom sérülékennyé, ingataggá válik és összeomlik, ugyanis a hatalom puszta ténye egyoldalú erőfölényt biztosít, a hatalom birtokosai számára.

Végleges megoldás nem csupán a hatalom korlátozása, (az azzal szembeni konfrontáció), hanem a tásadalmi rendszerünk belső szerkezeti átalakítása által valósítható meg. Alapját egy merőben új világfilozófia teremtheti meg.

 

 

 
 

 

Kapcsolat:

csizimeister@gmail.com

 

 

 

Képgaléria

Fényképek